Vyberte svoji zemi Zavřít

Odmítnutí odpovědnosti

Používá-li uživatel webové stránky společnosti Hyva, má se za to, že přijal tyto smluvní podmínky. Žádáme vás, abyste si je důkladně přečetli předtím, než tyto webové stránky začnete používat.

 1. Výrazem „uživatel“ se rozumí uživatel, který si prohlíží tyto webové stránky. Výrazem „Hyva“ se rozumí společnost Hyva Group B.V. Výrazem „webové stránky“ se rozumí web společnosti Hyva, který vlastní a monitoruje Hyva Group B.V.
 2. Používáním webových stránek souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky upravující používání webových stránek a budete jimi vázáni. Společnost Hyva může smluvní podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Na různé části webových stránek se mohou vztahovat různé podmínky použití. V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a podmínkami použití vztahujícími se na určitou část webových stránek mají přednost podmínky použití vztahující se na danou část webových stránek.
 3. Společnost Hyva může přístup uživatelů kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Ustanovení týkající se prohlášení o vyloučení záruky, přesnosti informací a odškodnění zůstávají v platnosti i po takovém ukončení. Společnost Hyva může monitorovat přístup na webové stránky.
 4. Veškerý obsah zveřejněný na těchto webových stránkách je výlučným vlastnictvím společnosti Hyva. Software, text, fotografie, grafika, video a audio používané na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti Hyva. Žádný materiál z těchto webových stránek nesmí být kopírován, upravován, reprodukován, opětovně zveřejňován, nahráván, přenášen, zveřejňován či šířen v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hyva. Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena. Neoprávněné používání materiálů zveřejněných na těchto webových stránkách může porušovat autorské právo, ochrannou známku a jiné platné právní předpisy a mohlo by vést k trestním či občanskoprávním sankcím. Hyva je zapsaná ochranná známka společnosti Hyva. Tato ochranná známka nemůže být žádným způsobem používána bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hyva.
 5. Hyva neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, zejména záruky prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel týkající se jakýchkoli informací, údajů, prohlášení nebo výrobků zpřístupněných na webových stránkách.
 6. Webové stránky a veškerý obsah, materiály, informace, software, výrobky a služby poskytované na webových stránkách se poskytují „tak, jak jsou“, a „pokud jsou k dispozici“. Hyva výslovně vylučuje veškeré záruky jakéhokoli druhu, a to výslovné i předpokládané, včetně mj. předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv či právních předpisů.
 7. Hyva nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poškození počítačového systému uživatelů nebo za ztrátu dat v důsledku stažení jakéhokoli obsahu, materiálů a informací z webových stránek.
 8. Hyva může kdykoli změnit či zrušit jakýkoli aspekt svých webových stránek, a to včetně jejich obsahu nebo funkcí. Hyva si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky, které upravují používání webových stránek. Tyto změny jsou účinné okamžitě po zveřejnění oznámení o změnách na webových stránkách.
 9. Hyva v žádném případě neodpovídá za škody jakéhokoli druhu, zejména přímé, náhodné nebo následné škody (zejména odškodné za ušlý zisk, přerušení podnikatelské činnosti a ztrátu programů nebo informací) vzniklé v důsledku užívání nebo nemožnosti užívat webové stránky Hyva či jakékoli informace poskytované na webových stránkách nebo v případě výrobků jakéhokoli nároku, který lze připisovat pochybení, opomenutí či jiným nepřesnostem výrobku nebo jeho výkladů. Některé jurisdikce nepovolují omezení či vyloučení právní odpovědnosti. Některá z výše uvedených omezení se tudíž na uživatele nemusejí vztahovat.
 10. Uživatel souhlasí s tím, že odškodní společnost Hyva, bude ji bránit a zbaví ji odpovědnosti v souvislosti s veškerými ztrátami, výdaji, škodami a náklady, a to včetně přiměřených právních poplatků, vzniklých v důsledku zneužití obsahu či služeb poskytovaných na Webových stránkách Uživatelem či s takovým zneužitím souvisejících.
 11. Informace uvedené na webových stránkách byly získány ze zdrojů, které jsou považovány za důvěryhodné. Hyva odmítá veškeré záruky přesnosti, úplnosti nebo vhodnosti těchto informací.
 12. Hyva nezaručuje, že: a) webové stránky splní vaše požadavky; b) webové stránky budou dostupné neustále a příhodně, budou zabezpečené nebo bezchybné; c) výsledky získané na základě používání webových stránek nebo služeb nabízených jejich prostřednictvím budou přesné či spolehlivé.
 13. Právo uživatelů na soukromí je pro společnost Hyva velice důležité. Žádné informace, které uživatel poskytne, nebudou sděleny žádné třetí straně. Hyva si vyhrazuje právo použít tyto informace tak, aby uživateli mohla poskytovat online služby lépe uzpůsobené jeho potřebám.
 14. Webové stránky poskytují odkazy na webové stránky a přístup k obsahu, výrobkům a službám třetích stran, a to včetně uživatelů, inzerentů, přidružených společností a sponzorů webových stránek. Souhlasíte s tím, že Hyva neodpovídá za dostupnost webových stránek třetích stran a obsah na nich poskytovaný. Žádáme uživatele, aby se seznámil se zásadami týkajícími se ochrany osobních údajů a dalších oblastí zveřejněnými na jiných webových stránkách předtím, než dotčené stránky použije. Hyva neodpovídá za obsah třetích stran přístupný prostřednictvím webových stránek, včetně názorů, rad, prohlášení a reklam, a Uživatel nese veškerá rizika spojená s používáním takového obsahu. Hyva neodpovídá za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, které uživateli mohou vzniknout na základě jednání s jakoukoli třetí stranou.