Wybierz kraj Zamknij

Zastrzeżenia prawne

Poniższe warunki uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika korzystającego z witryn internetowych Hyva. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z usług dostępnych w tej witrynie.

 1. „Użytkownik” oznacza użytkownika przeglądającego witrynę. „Hyva” oznacza Hyva Group B.V. „Witryna” oznacza witrynę należącą do Hyva Group B.V. i kontrolowaną przez tę firmę.
 2. Korzystając z Witryny, Użytkownik przyjmuje jako obowiązujące i zgadza się na przestrzeganie poniższych warunków dotyczących korzystania z Witryny. Hyva może bez uprzedzenia zmienić Warunki korzystania w każdym czasie. Dla poszczególnych części Witryny mogą obowiązywać opublikowane tam odrębne warunki korzystania. W razie rozbieżności pomiędzy Warunkami korzystania a warunkami opublikowanymi w odniesieniu do konkretnej części Witryny, w odniesieniu do korzystania z tej części obowiązują takie warunki szczególne.
 3. Hyva może odmówić dostępu Użytkownikom w każdym czasie i z dowolnego powodu. Takie cofnięcie uprawnień nie wpływa na zastrzeżenia prawne z zakresu gwarancji, rzetelności informacji oraz zwolnienia z odpowiedzialności. Hyva może monitorować dostęp do Witryny.
 4. Cała zawartość witryny jest wyłączną własnością Hyva. Oprogramowanie, tekst, zdjęcia, grafika, materiały wideo i audio wykorzystywane na tej witrynie należą do Hyva. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, dalszego publikowania, przesyłania, transmisji, upubliczniania i rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów pochodzących z witryny w żadnej postaci bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Hyva. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane żadnym podmiotom, są zastrzeżone. Korzystanie bez zezwolenia z materiałów widniejących na witrynie może naruszać przepisy prawa autorskiego, o znakach towarowych oraz inne obowiązujące przepisy, a ponadto może prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Hyva jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hyva. Znak towarowy nie może być wykorzystywany w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Hyva.
 5. Hyva nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi gwarancji pokupności i zdatności do określonego celu, w odniesieniu do żadnych informacji, danych, deklaracji i produktów udostępnianych na Witrynie.
 6. Witryna, cała jej zawartość oraz wszelkie materiały, informacje, oprogramowanie, produkty i usługi udostępniane są na Witrynie w stanie „takim, w jakim są” oraz „takim, w jakim zostały udostępnione”. Hyva wyłącza niniejszym wyraźnie gwarancje wszelkiego rodzaju, wyraźne i dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje pokupności, zdatności do określonego celu i nienaruszania praw stron trzecich.
 7. Hyva nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone w obrębie systemów komputerowych Użytkowników ani za utratę danych wskutek pobrania jakichkolwiek treści, materiałów i informacji z Witryny.
 8. Hyva może w każdym czasie zmienić lub wycofać dowolny aspekt witryny, w tym jej treść lub dostępne funkcje. Hyva zastrzega sobie prawo do zmiany warunków mających zastosowanie do korzystania z Witryny. Zmiany takie wchodzą w życie natychmiast, wraz z zamieszczeniem informacji w tej sprawie na Witrynie.
 9. Hyva nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za żadne szkody, w tym między innymi szkody bezpośrednie, szczególne i następcze (w tym między innymi za utratę zysków, utratę ciągłości działalności, utratę programów lub informacji), wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z witryn internetowych Hyva lub jakichkolwiek informacji opublikowanych na witrynie, a w odniesieniu do Produktów - za żadne roszczenia dotyczące błędów, przeoczeń lub innych niedokładności Produktu bądź jego interpretacji. W niektórych systemach prawnych ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności nie jest dopuszczalne. Dlatego też niektóre z powyższych ograniczeń nie zawsze znajdują zastosowanie do Użytkownika.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Hyva z odpowiedzialności, występowania po stronie Hyva we wszelkich postępowaniach oraz do niewystępowania do sądu przeciwko Hyva w związku z jakimikolwiek stratami, nakładami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikłymi z nieprawidłowego korzystania lub związanymi z nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z treści i usług udostępnianych na Witrynie.
 11. Informacje zawarte na Witrynie pozyskane zostały ze źródeł uznawanych za rzetelne. Hyva wyłącza jednak wszelkie gwarancje co do dokładności, kompletności i wystarczającego zakresu takich informacji.
 12. Hyva nie gwarantuje, że: (a) Witryna będzie spełniać wymagania Użytkownika; (b) Witryna będzie dostępna bez przerw, w sposób terminowy, bezpieczny i wolny od błędów; (c) efekty korzystania z Witryny lub jakichkolwiek usług oferowanych przez Witrynę będą rzetelne lub miarodajne.
 13. Przysługujące Użytkownikom prawo do prywatności ma dla firmy Hyva zasadnicze znaczenie. Żadne informacje przekazywane przez Użytkownika nie będą udostępniane żadnym stronom trzecim. Hyva zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tych informacji w celu udostępniania Użytkownikowi bardziej spersonalizowanych treści online.
 14. Na Witrynie znajdują się odnośniki do witryn internetowych oraz opcje dostępu do treści, produktów i usług stron trzecich, w tym między innymi użytkowników, reklamodawców, podmiotów powiązanych oraz sponsorów Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Hyva nie odpowiada za dostępność ani za treści udostępniane na witrynach stron trzecichUżytkownik winien przed rozpoczęciem korzystania z innych witryn zapoznać się z publikowanymi na nich dokumentami polityki w zakresie prywatności i innych zagadnień.Hyva nie odpowiada za żadne treści stron trzecich, dostępne na Witrynie, w tym za żadne opinie, rady, deklaracje czy reklamy, a Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z takich treści. Hyva nie odpowiada za żadne szkody lub straty poniesione przez Użytkownika w związku ze współpracą z jakąkolwiek stroną trzecią.