Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Cam kết Bảo mật

Cam kết Bảo mật

 

Phạm vi

Tập đoàn Hyva cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cam kết Bảo mật Tuyển dụng này giải thích cách Tập đoàn Hyva tập hợp dữ liệu cá nhân về người nộp đơn xin việc (tiềm năng) của chúng tôi, thông tin này được sử dụng cho mục đích gì và được Tập đoàn Hyva chia sẻ với ai. Cam kết cũng đặt ra các quyền lợi của người nộp đơn xin việc (tiềm năng) liên quan đến thông tin đó và những ai cần liên hệ để biết thêm thông tin hoặc truy vấn.

Cam kết Bảo mật Tuyển dụng này chỉ áp dụng cho dữ liệu cá nhân của người nộp đơn xin việc, ứng viên tiềm năng cho việc làm, thực tập sinh và nhà thầu. Nó không áp dụng cho nhân viên, nhà cung cấp hoặc khách hàng của chúng tôi hoặc dữ liệu cá nhân mà Hyva thu thập cho các mục đích khác.

Ai quyết định điều gì xảy ra với thông tin của bạn?

Khi chúng tôi đề cập đến "Tập đoàn Hyva", có nghĩa là chúng tôi nói đến Hyva Holding B.V và các công ty con của nó.  Với mục đích của Quy định bảo vệ dữ liệu chung EU (GDPR), “đơn vị kiểm soát” của bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn là công ty trực thuộc Tập đoàn Hyva mà bạn đang tương tác với hoặc với người mà thông tin của bạn đã được chia sẻ cùng.  "Đơn vị kiểm soát" là công ty quyết định lý do và cách thức xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Trường hợp Cam kết Bảo mật Tuyển dụng này đề cập đến “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, trừ khi nói cách khác, tức là đề cập đến công ty cụ thể thuộc Tập đoàn Hyva mà là đơn vị kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về cách thông tin cá nhân của bạn được xử lý hoặc muốn thực hiện một trong các quyền của bạn được nêu dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo một trong các cách sau:

Email: privacy@hyva.com

Địa chỉ bưu điện: Người nhận: Chủ sở hữu Quy trình GDPR

Hyva Holding B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 37,

2408 AK Alphen aan den Rijn,

Hà Lan

Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Các loại dữ liệu cá nhân mà Hyva thu thập và cách thức xử lý thông tin phụ thuộc vào các yêu cầu của quốc gia mà bạn nộp hồ sơ chứ không phải nơi cư trú của bạn.

Việc này thường bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với các loại thông tin sau:

·        Họ và tên

·        Giới tính

·        Ngày và nơi sinh

·        Địa chỉ

·        Chi tiết liên hệ

·        Địa chỉ IP

·        Lịch sử công việc và học tập

·        Thành tựu

·        Dữ liệu cá nhân khác mà bạn đã chủ động cung cấp. Ví dụ, bằng cách tạo một hồ sơ trên trang web này, bằng thư từ và qua điện thoại.

·        Chi tiết địa điểm

·        Thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi

·        Trình duyệt Internet và loại thiết bị

Dữ liệu cá nhân đặc biệt và/hoặc nhạy cảm

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm có thể bao gồm sắc tộc, sức khỏe, thành viên công đoàn, tín ngưỡng tôn giáo, khuynh hướng tình dục, cũng như các loại hình khác theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không thu thập dữ liệu đó về ứng cử viên trừ khi được luật pháp hiện hành yêu cầu hoặc cho phép làm như vậy (ví dụ: để theo dõi cơ hội bình đẳng)

Để đánh giá sự phù hợp nhằm thực hiện một vai trò, một cuộc kiểm tra y tế hoặc đánh giá trước khi tuyển dụng có thể là một phần của quy trình thủ tục tuyển dụng. Quy trình này được thực hiện bởi [bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ công ty đã đăng ký]. Hyva sẽ được thông báo về kết quả kiểm tra y tế liên quan đến các yêu cầu của vai trò như thế nào.

Đối với một số vai trò, chúng tôi cũng được yêu cầu tiến hành hồ sơ tội phạm và kiểm tra lý lịch và các kiểm tra khác theo yêu cầu của pháp luật một lần nữa để đánh giá tính phù hợp cho vai trò.

 Chính sách của chúng tôi là chỉ thu thập một mức thông tin tối thiểu cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu của bạn.

Các cách thu thập thông tin về bạn

Chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân như một phần của hồ sơ trực tuyến và/hoặc thông qua các địa điểm khác (ví dụ: thông qua các công ty tuyển dụng chuyên nghiệp, người giới thiệu của bạn, nhà tuyển dụng trước, nhân viên của Hyva mà bạn đã phỏng vấn và nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch lao động ở phạm vi cho phép theo luật hiện hành.

Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn như thế nào?

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào được đề cập trong Cam kết Bảo mật Tuyển dụng này hoặc như đã nêu tại điểm thu thập (hoặc nêu rõ ràng trong bối cảnh thu thập), bao gồm:

  • tìm và đánh giá các ứng cử viên để thuê tuyển, cũng như cho các vai trò tương lai có thể có sẵn;
  • lưu giữ hồ sơ tuyển dụng và thuê tuyển;
  • đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý, kể cả các yêu cầu và hoạt động đa dạng và hỗn hợp ;
  • tiến hành kiểm tra lịch sử hình sự theo luật pháp hiện hành cho phép;
  • bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật ủy quyền hoặc cho phép; hoặc là
  • trong các tình huống khẩn cấp khi sức khỏe hoặc sự an toàn của một hoặc nhiều cá nhân có thể bị đe dọa.

Chúng tôi cũng có thể phân tích dữ liệu cá nhân của bạn hoặc dữ liệu tổng hợp/bút danh để cải thiện quy trình tuyển dụng và thuê tuyển của chúng tôi và bổ sung khả năng thu hút các ứng cử viên thành công của chúng tôi.

Chúng tôi dựa vào một hoặc nhiều điều kiện sau để xử lý thông tin cá nhân của bạn:

·        khi cần phải thực hiện một công việc hoặc hợp đồng tương tự với bạn hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký hợp đồng với bạn;

·        nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích có liên quan bằng cách cung cấp sự đồng ý của bạn;

·        lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin hiệu quả cho bạn và trong hoạt động hiệu quả và hợp pháp của các hoạt động kinh doanh của chúng tôi (miễn là các hoạt động này không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn), bao gồm các mục đích sau:

o   để trao đổi và giao tiếp với bạn

o   để tạo sự hiểu biết tốt hơn về bạn với tư cách là khách truy cập trang web này

o   để quản lý các trang web của chúng tôi và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm các mục đích khắc phục sự cố, kiểm tra, thống kê

o   đảm bảo tính hiệu quả, độ chính xác hoặc các cải tiến khác của cơ sở dữ liệu và hệ thống của chúng tôi (ví dụ: bằng cách kết hợp các hệ thống hoặc hợp nhất hồ sơ mà chúng tôi hoặc công ty nhóm của chúng tôi nắm giữ về bạn)

o   để phòng chống gian lận và các hoạt động tội phạm khác

o   đảm bảo an ninh mạng và thông tin để chúng tôi thực hiện các bước bảo vệ thông tin của bạn khỏi mất mát hoặc hư hỏng, trộm cắp hoặc truy cập trái phép

o   để tuân thủ một yêu cầu của bạn liên quan đến việc thực hiện quyền của bạn (ví dụ: trường hợp bạn đã yêu cầu chúng tôi không liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị, chúng tôi sẽ ghi chép lại điều này để có thể tuân thủ yêu cầu của bạn)

o   để thực thi hoặc bảo vệ các quyền hợp đồng hoặc các quyền hợp pháp khác của chúng tôi hoặc để mang lại hoặc bảo vệ các thủ tục pháp lý

để quản lý chung bao gồm quản lý truy vấn, khiếu nại hoặc khiếu nại của bạn và gửi thông báo dịch vụ cho bạn.

·        để đáp ứng mọi nghĩa vụ pháp lý và quy định mà chúng tôi phải tuân theo.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đã thực hiện các tiêu chuẩn được công nhận chung về công nghệ và an ninh vận hành nhằm bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi bị mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy. Chỉ những người được ủy quyền mới được cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở cần phải biết.  Những cá nhân đó đã đồng ý duy trì tính bảo mật của thông tin này.

Cookie

Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

Vị trí xử lý

Vì Tập đoàn Hyva là một tổ chức toàn cầu với nhiều đơn vị trên toàn thế giới, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truy cập bởi các nhà tuyển dụng và người phỏng vấn được định vị bởi các nhà tuyển dụng và người phỏng vấn làm việc ở các quốc gia khác nhau thuộc Hyva. Cá nhân thực hiện chức năng quản trị và nhân viên CNTT trong Hyva cũng có thể có quyền truy cập hạn chế vào dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện công việc của họ.

Có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi một danh sách các quốc gia mà các đơn vị của Tập đoàn Hyva có cơ sở. Danh sách bao gồm các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và các quốc gia mà không có luật quy định về bảo vệ cụ thể đối với thông tin cá nhân. Chúng tôi đã đưa ra các cơ chế pháp lý được thiết kế để đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất đối với dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp như vậy.

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác nhau nếu điều này là cần thiết để thực hiện thỏa thuận và tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý. Các bên này bao gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm, kế toán, tư vấn và nhà thầu phụ. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một hệ thống phần mềm tuyển dụng. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác mà có thể giúp chúng tôi tuyển dụng tài năng, quản lý và đánh giá sàng lọc và kiểm tra trước khi tuyển dụng và cải thiện các hoạt động tuyển dụng của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên danh, chuyển nhượng hoặc chuyển giao hoặc định đoạt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp của chúng tôi.

Chúng tôi chuyển giao và lưu trữ thông tin về bạn như thế nào?

Chúng tôi duy trì các quy trình được thiết kế để đảm bảo rằng bất kỳ việc chuyển giao hoặc xử lý dữ liệu cá nhân nào trong Tập đoàn Hyva hoặc bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đều phù hợp với Cam kết Bảo mật Tuyển dụng này và bảo vệ tính bảo mật, khả dụng và toàn vẹn của dữ liệu cá nhân của bạn.

Khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi EEA, việc chuyển giao bên ngoài EEA sẽ chỉ có:

·        nếu người nhận ở trong một quốc gia (hoặc một khu vực được chỉ định trong một quốc gia - ví dụ: một tổ chức thuộc Ủy ban bảo mật EU-U.S) mà Ủy ban châu Âu công nhận là đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp đối với dữ liệu cá nhân

·        theo các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu thông qua hoặc các biện pháp bảo vệ khác đáp ứng các yêu cầu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung của châu Âu về chuyển giao dữ liệu cá nhân bên ngoài EEA.

Chúng tôi có thể sử dụng các ứng dụng đám mây để lưu trữ dữ liệu của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được một nhà cung cấp dịch vụ khác thay mặt chúng tôi xử lý và có thể được lưu trữ ở các địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. Khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, chúng tôi có hợp đồng với các nhà cung cấp yêu cầu họ giữ an toàn cho thông tin của bạn và không sử dụng thông tin đó ngoài theo các hướng dẫn cụ thể của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin về bạn trong bao lâu?

Nếu bạn được chúng tôi tuyển dụng, tất cả dữ liệu cá nhân liên quan được thu thập trong thời gian trước khi tuyển dụng sẽ trở thành một phần hồ sơ nhân sự của bạn và sẽ được giữ lại theo các yêu cầu cụ thể của nước sở tại. Nếu chúng tôi không tuyển dụng bạn, chúng tôi có thể mong muốn giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn để xem xét bạn cho các cơ hội việc làm trong tương lai. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn, trước hoặc sau khi bạn chính thức nộp đơn xin việc.

Trong mọi trường hợp, dữ liệu cá nhân có thể được giữ a) trong một khoảng thời gian lâu hơn khi có lý do pháp lý hoặc quy định để làm như vậy (trong trường hợp nào dữ liệu sẽ bị xóa một khi không còn cần thiết vì mục đích pháp lý hoặc quy định) hoặc b) trong một khoảng thời gian ngắn hơn khi các đối tượng cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân của mình và không còn mục đích hợp pháp nào để giữ lại nó nữa.

Quyền của bạn liên quan đến thông tin của bạn

Bạn có thể có các quyền nhất định theo luật sở tại của bạn liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Cụ thể, bạn có thể có các quyền sau đây:

·        yêu cầu bản xác nhận xem chúng tôi có đang xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn hay không và bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn

·        yêu cầu chúng tôi cập nhật thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn hoặc sửa thông tin cá nhân mà bạn cho là không chính xác hoặc không đầy đủ

·        yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn hoặc hạn chế cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đó

·        phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn

·        rút lại việc bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào (trong phạm vi viẹc xử lý đó dựa trên sự đồng ý và sự đồng ý là cơ sở cho phép duy nhất để xử lý)

·        yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một bản sao của thông tin đó ở dạng mẫu có cấu trúc, thường dùng và có thể đọc được bằng máy (trong trường hợp xử lý của chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc nhu cầu liên quan đến hợp đồng của bạn).

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này hoặc hiểu xem các quyền này có áp dụng cho bạn hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến privacy@hyva.com.

Hủy đăng ký

Nếu bạn muốn hủy đăng ký từ bất kỳ tiếp thị trực tiếp nào mà bạn đã chọn tham gia trước đó (ví dụ: danh sách gửi thư hoặc bất kỳ đăng ký nào), bạn nên tìm và thực hiện theo các hướng dẫn mà chúng tôi đã cung cấp trong (các) khu vực thích hợp của các nền tảng kỹ thuật số có liên quan hoặc trong các thông báo liên quan đến bạn.  Nếu bạn không muốn nhận email hoặc thông tin tiếp thị từ chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào tại privacy@hyva.com để yêu cầu chấm dứt các thông tin liên lạc đó. 

Liên kết bên thứ ba

Trang web này có thể liên kết đến các trang web, ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội bên thứ ba không được kiểm soát bởi Hyva và không hoạt động theo các nguyên tắc bảo mật của Hyva. Khi bạn được chuyển hướng đến nền tảng bên thứ ba, các nguyên tắc bảo mật của Hyva không còn áp dụng nữa. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của bên thứ ba trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ với Greenhouse Software, Inc., một nhà cung cấp dịch vụ đám mây đặt tại Hoa Kỳ và được yêu cầu tham gia bởi Đơn vị kiểm soát để giúp quản lý quy trình tuyển dụng và thuê tuyển của mình thay mặt cho Đơn vị kiểm soát. Theo đó, nếu bạn ở đâu đó ngoài Mỹ, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển sang Mỹ sau khi bạn gửi đi thông qua trang web này. Đọc thêm về Chính sách bảo mật Greenhouse tại đây.

Quyền khiếu nại

Bạn có quyền khiếu nại với Chủ sở hữu Quy trình GDPR hoặc đơn vị điều tiết bảo vệ dữ liệu nội bộ của bạn nếu bạn lo lắng về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng truy cập trang web của đơn vị điều tiết đó để biết thêm chi tiết.  Bạn có thể liên hệ với Chủ sở hữu Quy trình GDPR của chúng tôi để hỗ trợ bạn xác định đơn vị điều tiết đó.  Xin lưu ý rằng đơn vị điều tiết có thể đề nghị các bước được thực hiện để giải quyết vấn đề với Tập đoàn Hyva trước khi tự đơn vị điều tiết tham gia vào.

Thay đổi đối với Cam kết Bảo mật Tuyển dụng này

Chúng tôi có thể cập nhật Cam kết Bảo mật này bất kỳ lúc nào bằng cách xuất bản một phiên bản cập nhật. Cam kết Bảo mật Tuyển dụng sửa đổi hoặc bổ sung mới sẽ được áp dụng từ ngày sửa đổi đó. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem lại Cam kết Bảo mật Tuyển dụng này để biết được chúng tôi đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Cam kết Bảo mật Tuyển dụng này được sửa đổi lần cuối ngày 9/8/2018.