Lựa chọn quốc gia của bạn Đóng

Cam kết Bảo mật

Phạm vi

Hyva Group cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Tuyên bố Quyền riêng tư về tuyển dụng này giải thích cho cách Hyva Group thu thập các thông tin cá nhân về các ứng viên cho công việc (tiềm năng) của chúng tôi, những thông tin này được sử dụng để làm gì và Hyva Group chia sẻ chúng với ai. Nó cũng đặt ra các quyền của ứng viên công việc (tiềm năng) liên quan đến những thông tin này và người cần liên hệ để biết thêm thông tin hoặc khi có câu hỏi.

Tuyên bố Quyền riêng tư về Tuyển dụng này chỉ áp dụng với các dữ liệu cá nhân của các ứng viên công việc, các ứng viên tiềm năng được tuyển dụng, thực tập và hợp đồng. Nó không áp dụng cho các nhân viên, nhà cung cấp hay khách hàng của chúng tôi hay các dữ liệu cá nhân và Hyva thu thập cho các mục đích khác.

Ai quyết định điều gì xảy ra với thông tin của bạn?

Khi chúng tôi nhắc đến “Hyva Group”, chúng tôi muốn nói đến Hyva Holding B.V. và các công ty con của nó.  Trong khuôn khổ của Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của EU (GDPR), “bên kiểm soát” của bất cứ thông tin cá nhân nào là công ty nằm trong Hyva Group mà bạn có tương tác hoặc người được chia sẻ thông tin của bạn.  Một “bên kiểm soát” là một công ty quyết định tại sao thông tin cá nhân của bạn được xử lý và xử lý bằng cách nào.

Trong khi Tuyên bố Quyền riêng tư về Tuyển dụng này nhắc đến “chúng tôi”, “của chúng tôi”, ngoại trừ khi nói khác đi, thì đều ám chỉ công ty cụ thể thuộc Hyva Group mà là bên kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc than phiền nào về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, hoặc muốn thực hiện một trong những quyền của bạn được quy định dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong những cách sau:

Email: privacy@hyva.com

Bưu điện: Gửi đến: GDPR Process Owner

Hyva Holding B.V.

Antonie van Leeuwenhoekweg 37,

2408 AK Alphen aan den Rijn,

The Netherlands

Những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Những loại dữ liệu cá nhân và Hyva thu thập và cách chúng tôi xử lý thông tin phụ thuộc vào yêu cầu của quốc gia mà bạn ứng tuyển chứ không phải quốc gia mà bạn sinh sống.

Thông thường điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những loại thông tin sau đây:

·        Họ và tên

·        Giới tính

·        Ngày sinh và nơi sinh

·        Địa chỉ

·        Chi tiết liên hệ

·        Địa chỉ IP

·        Lịch sử làm việc và học tập

·        Các thành tựu

·        Các dữ liệu cá nhân khác mà bạn chủ động cung cấp. Ví dụ, bằng cách tạo hồ sơ trên trang web này, để gửi thư và gọi điện thoại.

·        Chi tiết địa điểm

·        Thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi

·        Trình duyệt internet và loại thiết bị

Dữ liệu cá nhân đặc biệt và/hoặc nhạy cảm

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm có thể bao gồm dân tộc, sức khỏe, thành viên công đoàn, tín ngưỡng tôn giáo, khuynh hướng tình dục, cũng như các danh mục khác theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không thu thập những thông tin như vậy về ứng viên ngoại trừ nếu được yêu cầu hoặc được pháp luật hiện hành cho phép làm thế (ví dụ để giám sát cơ hội công bằng).

 Để đánh giá sự phù hợp để thực hiện vai trò, quy trình tuyển dụng có thể bao gồm kiểm tra y tế hoặc đánh giá trước khi tuyển dụng. Quy trình này được thực hiện bởi một chuyên gia y tế được đăng ký hoặc một bác sĩ của công ty. Hyva sẽ được thông báo về kết quả kiểm tra y tế liên quan đến các yêu cầu của vai trò này.

 Đối với một số vai trò, chúng tôi cũng có thể được yêu cầu thực hiện hồ sơ tội phạm và kiểm tra lý lịch và các kiểm tra khác theo yêu cầu của pháp luật, một lần nữa, để đánh giá sự phù hợp cho vai trò này.

Chính sách của chúng tôi là chỉ thu thập cấp độ thông tin tối thiểu được yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi hoặc yêu cầu của bạn.

Các cách thu thập thông tin về bạn

Chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân như là một phần của việc ứng tuyển (trực tuyến) và/hoặc thông qua các địa điểm khác (ví dụ: thông qua các công ty tuyển dụng chuyên nghiệp, những thông tin tham khảo của bạn, chủ lao động trước, nhân viên Hyva mà bạn đã phỏng vấn và nhà cung cấp kiểm tra lý lịch việc làm, trong phạm vi mà điều này được luật pháp hiện hành cho phép.

Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn như thế nào?

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thì chúng tôi có thể sử dụng chúng cho bất cứ mục đích nào được tham chiếu trong Tuyên bố Quyền riêng tư về Tuyển dụng này hoặc như được nêu tại điểm thu thập (hoặc như rõ ràng từ bối cảnh thu thập), bao gồm:

để tìm và đánh giá ứng viên cho công việc, cũng như các vai trò tương lai có thể có

·        để lưu hồ sơ tuyển dụng

·       để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý, bao gồm các yêu cầu về đa dạng và bao hàm và các thực tiễn

·        để thực hiện kiểm tra lịch sử tội phạm theo luật cho phép

·        để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật phê chuẩn hoặc cho phép

·        trong các tình huống khẩn cấp mà sức khỏe hoặc sự an toàn của một hoặc nhiều cá nhân có thể bị đe dọa.

Chúng tôi cũng có thể phân tích dữ liệu cá nhân của bạn hoặc dữ liệu tổng hợp/giả danh để cải thiện quy trình tuyển dụng của chúng tôi và tăng khả năng thu hút các ứng viên thành công.

Chúng tôi dựa vào một hoặc nhiều điều kiện sau đây để xử lý thông tin cá nhân của bạn:

·        trong trường hợp cần thiết để thực hiện một công việc hoặc hợp đồng tương tự với bạn hoặc để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký hợp đồng với bạn;

·        nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích liên quan này bằng cách đưa ra sự đồng ý của bạn;

·         lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin hiệu quả cho bạn và trong hoạt động hiệu quả và hợp pháp của các doanh nghiệp của chúng tôi (miễn là những điều này không can thiệp vào quyền của bạn), bao gồm các mục đích sau:

o   để trao đổi thư từ và liên hệ với bạn

o   để tạo sự hiểu biết tốt hơn về bạn với tư cách là khách truy cập của trang web này

o   để quản trị trang web của chúng tôi và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, thử nghiệm, mục đích thống kê

o   về hiệu quả, độ chính xác hoặc các cải tiến khác của cơ sở dữ liệu và hệ thống của chúng tôi (ví dụ: bằng cách kết hợp các hệ thống hoặc hợp nhất hồ sơ chúng tôi hoặc các công ty nhóm của chúng tôi nắm giữ về bạn)

o   để ngăn chặn gian lận và các hoạt động tội phạm khác

o    để bảo mật mạng và thông tin để chúng tôi thực hiện các bước để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị mất hoặc hư hỏng, mất cắp hoặc truy cập trái phép

o   để tuân thủ yêu cầu của bạn liên quan đến việc thực hiện các quyền của bạn (ví dụ: trong trường hợp bạn đã yêu cầu chúng tôi không liên hệ với bạn để tiếp thị, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ về điều này để có thể thực hiện theo yêu cầu của bạn)

o   để thực thi hoặc bảo vệ các hợp đồng hoặc quyền hợp pháp khác của chúng tôi hoặc để mang lại hoặc bảo vệ các thủ tục tố tụng

o  cho quản trị chung bao gồm quản lý các truy vấn, khiếu nại hoặc đòi hỏi của bạn và gửi tin nhắn dịch vụ cho bạn.

·         để đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ pháp lý và quy định nào mà chúng tôi phải tuân theo.

 Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi đã thực hiện các tiêu chuẩn được chấp nhận chung về công nghệ và bảo mật hoạt động để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi mất mát, lạm dụng, thay đổi hoặc phá hủy. Chỉ những người được ủy quyền mới được cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở cần biết.  Những cá nhân như vậy đã đồng ý duy trì tính bảo mật của thông tin này.

Cookies

Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

Các địa điểm xử lý

Vì Hyva Group là một tổ chức toàn cầu với các thực thể trên khắp thế giới nên dữ liệu cá nhân của bạn có thể được truy cập bởi các nhà tuyển dụng và người phỏng vấn, được tìm thấy bởi các nhà tuyển dụng và người phỏng vấn làm việc ở các quốc gia khác nhau trong Hyva. Các cá nhân thực hiện chức năng quản trị và nhân viên CNTT trong Hyva cũng có thể có quyền truy cập hạn chế vào dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện công việc của họ.

Bạn có thể tìm thấy danh sách các quốc gia nơi Hyva Group đặt các thực thể của mình trên trang web của chúng tôi. Nó bao gồm các quốc gia bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và các quốc gia không có luật cung cấp sự bảo vệ cụ thể cho thông tin cá nhân.  Chúng tôi đã đưa ra các cơ chế pháp lý được thiết kế để đảm bảo bảo vệ tốt nhất dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp như vậy.

Đặc biệt, chúng tôi muốn bạn chú ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ với Greenhouse Software, Inc., nhà cung cấp dịch vụ đám mây ở Hoa Kỳ.  Theo đó, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến Hoa Kỳ sau khi bạn gửi nó thông qua trang web này. Greenhouse tuân thủ với Khuôn khổ Lá chắn Bảo mật của EU-U.S. và Khuôn khổ Lá chắn Bảo mật của Thụy Sỹ-U.S. Đọc thêm về Chính sách Quyền riêng tư của GreenHouse tại đây.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác nhau nếu điều này là cần thiết để thực hiện thỏa thuận này và để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý. Các bên này bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm, kế toán, tư vấn và nhà thầu phụ. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm Greenhouse Software, Inc., để cung cấp một hệ thống phần mềm tuyển dụng. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác có thể hỗ trợ chúng tôi tuyển dụng nhân tài, quản lý và đánh giá sàng lọc và kiểm tra trước khi tuyển dụng và cải thiện các hoạt động tuyển dụng của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, sang nhượng hoặc chuyển nhượng hoặc sắp xếp khác của tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong doanh nghiệp của chúng tôi.

Chúng tôi chuyển và lưu trữ thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi duy trì các quy trình được thiết kế để đảm bảo rằng bất kỳ việc chuyển hoặc xử lý dữ liệu cá nhân nào trong Hyva Group hoặc bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đều phù hợp với Tuyên bố Quyền riêng tư về Tuyển dụng này và bảo vệ tính bảo mật, tính sẵn sàng và tính toàn vẹn của dữ liệu cá nhân của bạn.

Trường hợp chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trong EEA, sẽ chỉ chuyển ra bên ngoài EEA:

·        nếu người nhận ở trong một quốc gia (hoặc một khu vực được chỉ định trong một quốc gia - ví dụ: một tổ chức thuộc Lá chắn Bảo mật EU-U.S.) mà Ủy ban Châu Âu công nhận là đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu cá nhân

·        theo các điều khoản bảo vệ dữ liệu tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu thông qua hoặc các biện pháp bảo vệ khác đáp ứng các yêu cầu của  Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Châu Âu để chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài EEA.

Chúng tôi có thể sử dụng các ứng dụng đám mây để lưu trữ dữ liệu của bạn.  Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được một nhà cung cấp dịch vụ khác thay mặt chúng tôi xử lý và có thể được lưu trữ ở các địa điểm khác nhau trên khắp thế giới.  Khi các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài được sử dụng, chúng tôi có hợp đồng với các nhà cung cấp yêu cầu họ bảo mật thông tin của bạn và không sử dụng thông tin đó ngoài các hướng dẫn cụ thể của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn bao lâu?

Nếu bạn được chúng tôi tuyển dụng, tất cả dữ liệu cá nhân có liên quan được thu thập trong thời gian trước khi đi làm sẽ trở thành một phần của hồ sơ nhân sự của bạn và sẽ được giữ lại theo các yêu cầu cụ thể của địa phương. Nếu chúng tôi không tuyển dụng bạn, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn trong vòng 6 tháng sau khi đóng quy trình tuyển dụng trừ khi chúng tôi muốn giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn để xem xét bạn cho các cơ hội việc làm trong tương lai.  Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn, trước hoặc sau khi bạn chính thức xin việc.

Trong mọi trường hợp, dữ liệu cá nhân có thể được lưu giữ trong một thời gian dài hơn khi có lý do pháp lý hoặc quy định để làm như vậy (trong trường hợp đó, dữ liệu đó sẽ bị xóa một lần không còn cần thiết cho mục đích pháp lý hoặc quy định) hoặc b) một thời gian ngắn hơn trong đó cá nhân phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của họ và không còn mục đích hợp pháp để giữ lại dữ liệu đó.

Quyền của bạn liên quan đến thông tin của bạn

Bạn có thể có một số quyền theo luật địa phương liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn.  Cụ thể, bạn có thể có các quyền sau:

·        yêu cầu xác nhận xem chúng tôi có đang xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn hay không và bản sao thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn

·        yêu cầu chúng tôi cập nhật thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn hoặc sửa thông tin cá nhân đó mà bạn cho là không chính xác hoặc không đầy đủ

·        yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn hoặc hạn chế cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đó

·        phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn

·        rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào (trong phạm vi việc xử lý đó dựa trên sự đồng ý và sự đồng ý là cơ sở được phép duy nhất đối với việc xử lý)

·        yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn một bản sao thông tin đó ở dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy (trong đó việc xử lý của chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc nhu cầu liên quan đến hợp đồng của bạn).

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này hoặc tìm hiểu xem liệu những quyền này có áp dụng với mình hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email đến privacy@hyva.com.

Hủy đăng ký

Nếu bạn muốn hủy đăng ký khỏi bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào mà bạn đã chọn trước đó (ví dụ: danh sách gửi thư hoặc bất kỳ đăng ký nào), bạn nên tìm và làm theo các hướng dẫn chúng tôi đã cung cấp trong (các) khu vực thích hợp của các nền tảng kỹ thuật số có liên quan hoặc trong các thông tin liên quan đến bạn.  Nếu bạn không muốn nhận email hoặc các liên lạc tiếp thị từ chúng tôi thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào tại privacy@hyva.com để yêu cầu hủy bỏ các liên lạc như vậy. 

Các liên kết bên thứ ba

Trang web này có thể liên kết đến các trang web, ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội của bên thứ ba không do Hyva kiểm soát và không hoạt động theo các thực tiễn bảo mật của Hyva. Khi bạn được chuyển hướng đến các nền tảng của bên thứ ba, các thực hành quyền riêng tư của Hyva không còn được áp dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chính sách bảo mật của mỗi bên thứ ba trước khi tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Quyền khiếu nại

Bạn có quyền khiếu nại với Chủ sở hữu quy trình GDPR hoặc cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu địa phương nếu bạn lo lắng về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng truy cập trang web của cơ quan quản lý để biết thêm chi tiết.  Bạn có thể liên hệ với Chủ sở hữu quy trình GDPR của chúng tôi để hỗ trợ bạn xác định cơ quan quản lý đó.  Xin lưu ý rằng cơ quan quản lý có thể khuyến nghị các bước được thực hiện để giải quyết vấn đề với Hyva Group trước khi cơ quan quản lý này tham gia.

Các quy định đặc biệt liên quan đến việc sử dụng Chỉ số dự đoán

Chỉ số dự đoán là gì?

Chỉ số dự đoán (PI) là một công cụ đánh giá hành vi trực tuyến cho các đánh giá tuyển dụng trước và sau tuyển dụng và các chương trình làm việc nhóm. Nó bao gồm một bảng câu hỏi phản ứng kích thích, lựa chọn tự do, không tính giờ, đo lường động lực thúc đẩy và các nhu cầu của một người.

Tại sao chúng tôi cần nó? Chúng tôi sử dụng các kết quả như thế nào?

 Là một phần của quy trình tuyển dụng, PI được sử dụng như một công cụ để xác định các nhu cầu tự nhiên, động lực và hành vi của các ứng viên. Những hiểu biết này tạo điều kiện tìm được một ứng cử viên phù hợp và vị trí tốt trong nhóm.

Các kết quả đánh giá PI dự định sẽ được coi là đầu vào một phần nhưng không phải là đầu vào duy nhất hoặc quyết định cho các quyết định tuyển dụng.

Chúng tôi lưu trữ loại dữ liệu cá nhân nào trong PI Tool?

Bên cạnh thông tin cá nhân cơ bản (tên, họ, địa chỉ email, ưu tiên ngôn ngữ), hệ thống sẽ chứa câu trả lời cho các câu hỏi đánh giá tiêu chuẩn và hồ sơ kết quả của những người tham gia đánh giá. 

Dữ liệu của bạn được lưu giữ ở đâu?

Dữ liệu đánh giá PI sẽ được PI lưu trữ trên các máy chủ đám mây PI ở Hoa Kỳ. Nó cũng có thể được chuyển đến các quốc gia khác nơi đặt PI hoặc có các khách hàng nội bộ của Hyva.  Là một phần của quy trình đăng ký để đánh giá PI, người được hỏi sẽ được yêu cầu đồng ý chuyển thông tin của bạn ra bên ngoài quốc gia của mình và việc xử lý bên trong Hoa Kỳ hoặc các nơi khác cho các mục đích đã nêu.

Ai được tiếp cận các kết quả?

Kết quả đánh giá được chia sẻ với giám đốc tuyển dụng và có thể được đội ngũ nhân sự toàn cầu và khu vực truy cập vào. Nếu có nhu cầu công việc, đội ngũ nhân sự toàn cầu hoặc khu vực sẽ chia sẻ kết quả đánh giá với người chịu trách nhiệm nhân sự địa phương. Khi có liên quan hoặc nếu người được hỏi yêu cầu như vậy thì đánh giá cũng sẽ được chia sẻ với người nộp đơn hoặc nhân viên.

Ai điều hành PI và họ xử lý dữ liệu cá nhân của tôi như thế nào?

PI là một sản phẩm của Predictive Index, LLC, một công ty Hoa Kỳ thông qua nền tảng web sau đây. Nếu bạn có câu hỏi về cách PI xử lý dữ liệu cá nhân của người trả lời, vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của họ tại.

Thay đổi đối với Tuyên bố Quyền riêng tư về Tuyển dụng này

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố Quyền riêng tư này bất cứ lúc nào bằng cách xuất bản phiên bản cập nhật. Tuyên bố Quyền riêng tư về Tuyển dụng mới được sửa đổi hoặc chỉnh sửa sẽ được áp dụng kể từ ngày sửa đổi đó. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét Tuyên bố Quyền riêng tư này định kỳ để được thông báo về cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

 

Tuyên bố Quyền riêng tư về Tuyển dụng này được sửa đổi lần cuối ngày 8 tháng 10 năm 2019.